Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

PW wśród laureatów 2. konkursu Uniwersytetów Europejskich

Rektorzy uczelni działających w konsorcjum ENHANCE.

Rektorzy uczelni działających w konsorcjum ENHANCE.

Politechnika Warszawska znalazła się w gronie polskich uczelni, które w ramach utworzonych międzynarodowych konsorcjów, uzyskały status Uniwersytetu Europejskiego. 

Z 62 zgłoszonych do konkursu wniosków wybrano 24 konsorcja, w skład których wchodzi 165 instytucji szkolnictwa wyższego z 26 państw członkowskich UE oraz innych krajów uczestniczących w Programie Erasmus+. 

Politechnika Warszawska jest uczestnikiem konsorcjum Europejskich uczelni technicznych ENHANCE (European Universities of Technology Alliance), które kierowane jest przez Politechnikę Berlińską. Uczestnikami konsorcjum są także: Uniwersytet RWTH Aachen, Uniwersytet Trondheim (NTNU), Politechnika Mediolańska, Politechnika w Walencji, Chalmers University. 

Celem konsorcjum jest m.in. dążenie do osiągnięcia statusu wysokiej klasy jednostek badawczych, wprowadzenie na szeroką skalę innowacyjnych metod kształcenia, uelastycznienie oferty dla studentów, doktorantów, kadry naukowej i administracyjnej oraz ograniczenie barier biurokratycznych. Ważnym elementem strategii konsorcjum jest także nacisk na kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia, a także wykorzystywanie wiedzy i nowoczesnych technologii z myślą o korzyściach, jakie mogą one przynieść społeczeństwom. 

Planowane działania w ramach konsorcjum pozostają w ścisłym związku z planem realizacji projektu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” na Politechnice Warszawskiej. 

Uniwersytety Europejskie (European Universities Initiative) 

Uniwersytety Europejskie to rodzaj ponadnarodowego sojuszu instytucji szkolnictwa wyższego z całej UE. Utworzą one podstawową sieć uczelni na terytorium Unii umożliwiającą studentom uzyskiwanie stopni poprzez łączenie studiów w kilku krajach UE i przyczyniającą się do rozwoju międzynarodowej konkurencyjności uczelni europejskich. Łączy je długoterminowa strategia w obszarze kształcenia, promocja europejskich wartości oraz wzmacnianie europejskiej tożsamości. 

Ich powstanie ma na celu zwiększenie mobilności studentów, kadry akademickiej i środowiska naukowego, a także wspieranie jakości, integracji i konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego. 

Źródło: www.gov.pl/nauka oraz pw.edu.pl