Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Dla studentów

Ukierunkowanie rozwoju oferty dydaktycznej na jej związek z badaniami, zwłaszcza w POBach

  • Kontynuacja dotychczas prowadzonych działań zmierzających do rozwoju i aktualizacji oferty edukacyjnej PW, z uwzględnieniem priorytetów wynikających z wyodrębnienia POB. Oznacza to, że planowane jest uruchomienie nowych programów studiów i specjalności w programach studiów na kierunkach związanych z POB.

Międzynarodowe programy wymiany akademickiej – np. European Universities Initiative

  • Udział PW w prestiżowych programach współpracy akademickiej, w tym w inicjatywie European Universities, której program działań obejmuje m.in. tworzenie infrastruktury umożliwiającej studentom realizację elastycznych ścieżek studiowania, obejmujących realizację części programu w uczelni z innego kraju, zdobycie przez każdego studenta Politechniki Warszawskiej (i każdej z uczelni partnerskich) doświadczenia międzynarodowego w formie mobilności (fizycznej lub wirtualnej), międzynarodowe warsztaty i szkoły letnie.

Indywidualne programy kształcenia dla uzdolnionych studentów

  • Celem zadania jest właściwe wykorzystanie potencjału utalentowanych studentów i stworzenie odpowiednich warunków ich rozwoju. Studenci zostaną otoczeni indywidualną opieką ze strony wyróżniających się nauczycieli akademickich, a także na ich potrzeby zostanie zaprojektowany indywidualny program studiów, obejmujący zwiększony, w porównaniu z innymi studentami, komponent badawczy. Utalentowani studenci będą mogli skorzystać z dodatkowej oferty edukacyjnej (m.in. szkoły letnie) oraz będą włączani do udziału w projektach badawczych, w szczególności w POB.

Granty dla kół naukowych

  • Działanie jest ściśle związane ze wspieraniem rozwoju utalentowanych studentów. W tym celu zaplanowano przyznanie 10 grantów (rocznie) dla kół naukowych PW, w wysokości średnio 30 tys. każde.

Nowe metody kształcenia – PBL, RBE

  • Działanie przewidujące wdrożenie nowych metod kształcenia tj. kształcenie ukierunkowane problemowo i oparte na projektach (ang. Problem-Based -Learning, PBL) oraz kształcenie oparte na badaniach (Reaserch-Based – Education, RBE).