Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Konkurs na cele strategiczne POB HEP II

Wnioski będą rozpatrywane przez Radę Naukową POB HEP w sposób ciągły do końca roku 2024 lub do wyczerpania środków.

Finansowanie zadań zgodnych z kategoriami wymienionymi w Uchwale nr 1/2024 Rady Naukowej Centrum Badawczego Priorytetowego Obszaru Badawczego Fizyka Wysokich Energii i Technika Eksperymentu (kliknij) będzie realizowane na podstawie wniosków złożonych do Rady Naukowej POB HEP, które zostaną przez Radę Naukową zakwalifikowane do finansowania w drodze uchwały.

Wniosek, przygotowany zgodnie z formularzem (załącznik nr 1 do Uchwały), składany jest przez Kierownika Zadania do Sekretarza Rady Naukowej POB HEP na adres pob.hep@pw.edu.pl i powinien zawierać:

  • Uzasadnienie realizacji zadania w ramach jednej lub kilku kategorii.
  • Opis merytoryczny planowanych działań.
  • Harmonogram realizacji działań.
  • Kosztorys z uzasadnieniem planowanych wydatków oraz planowanym podziałem środków pomiędzy Jednostki Organizacyjne PW. Jeżeli realizacja projektu będzie obejmować lata 2024 i 2025, to kosztorys musi zawierać podział środków na lata.
  • Deklarowane wyniki realizacji zadania, w odniesieniu do deklarowanych wskaźników realizacji projektu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza.