Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Wyniki konkursu na granty dydaktyczne

W pierwszym konkursie na granty dydaktyczne w PW dofinansowanie przyznano 10 projektom.

Zdjęcie przedstawiające rozmawiających kobietę i mężczyznę

Celem konkursu na granty dydaktyczne jest m.in. zwiększenie motywacji do uaktualniania treści i technik kształcenia oraz tworzenie sprzyjających warunków dla wprowadzania innowacji oraz otwarcie szans rozwojowych dla wszystkich aktywnych nauczycieli akademickich.