Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Strategia rozwoju POB Fizyka wysokich energii i technika eksperymentu na lata 2022-2026

Celem działalności POB HEP jest prowadzenie badań naukowych na granicach ludzkiego poznania w dziedzinach fizyki wysokich energii, fizyki plazmy, fizyki kwantowej, w tym komputerów kwantowych oraz tworzenie unikatowych rozwiązań w dziedzinie szybkiej elektroniki cyfrowej i niskolatencyjnej, technik detekcji, sensingu oraz oprogramowania i zasobów obliczeniowych do zastosowań w przedsięwzięciach klasy Big Science. Działania te mają sprawić, że znacząco wzrośnie rozpoznawalność PW i innych współpracujących uczelni na arenie międzynarodowej, co przełoży się na zwiększenie atrakcyjności studiów i pracy na PW, również dla osób spoza Polski (PostDoc, konkursy).

Celami szczegółowymi POB HEP są:

 • Wspieranie nawiązywania i rozwoju współpracy zespołów z PW w przedsięwzięciach klasy Big Science, w tym uczestnictwa w dużych eksperymentalnych współpracach naukowych prowadzonych w międzynarodowych laboratoriach badawczych. Współpraca powinna opierać się na synergii pomiędzy prowadzeniem badań naukowych i opracowywaniem specjalistycznych rozwiązań technicznych
 • Rozwój grup prowadzących badania teoretyczne w dziedzinach związanych z POB HEP, z silnym naciskiem na aspekt międzynarodowy
 • Rozwój badań dotyczących rozwiązań IT (oprogramowanie i moce obliczeniowe) dla wspierania działań POB HEP
 • Podjęcie się roli lidera na PW w działaniach zwiększających umiędzynarodowienie uczelni, w tym rekrutacji studentów zagranicznych na studia I, II i III stopnia, rozwoju kadry międzynarodowej oraz umiędzynarodowienie procesu dydaktycznego
 • Wykorzystanie prowadzenia ekscytujących badań naukowych w dużych współpracach międzynarodowych do tworzenia młodych zespołów badawczych na PW, w tym poprzez włączanie studentów i doktorantów w badania naukowe oraz rozwój oferty dydaktycznej, w tym międzywydziałowej
 • Inicjacja i rozwój koordynacji zespołów i obszarów technologii kwantowej w skali krajowej i stabilizacja kontaktów międzynarodowych, w tym startupowych.

Cele POB HEP są osiągane na drodze następujących działań:

 • Wspieranie i rozwój uczestnictwa grup z PW w przedsięwzięciach międzynarodowych Big Science oraz innych powiązanych z fizyką wysokich energii i technikami eksperymentu poprzez:
  • Przystępowanie do dużych, międzynarodowych współprac badawczych poprzez formalne podpisanie porozumienia typu “Memorandum of Understanding”.
  • Aktywny rozwój i wsparcie finansowe uczestnictwa w przedsięwzięciach, w których grupy z PW są już oficjalnymi członkami (MoU podpisane wcześniej).
  • Tworzenie infrastruktury, wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla podejmowania nowych zadań w przedsięwzięciach Big Science.
  • Integracja zespołów z wielu wydziałów PW, mająca na celu tworzenie synergii w realizacji zadań na potrzeby Big Science.
  • Aktywne ubieganie się o finansowanie na arenie krajowej, europejskiej i międzynarodowej w celu zapewnienia środków na realizację ww. zadań.
 • Podjęcie roli lidera w zwiększeniu umiędzynarodowienia PW:
  • Realizacja badań naukowych praktycznie wyłącznie w środowisku międzynarodowym.
  • Zatrudnianie nowej, młodej kadry naukowej z wykorzystaniem rozległych kontaktów międzynarodowych wynikających z bycia częścią społeczności fizyki wysokich energii.
  • Zwiększenie rekrutacji studentów międzynarodowych, zwłaszcza III stopnia na potrzeby badań realizowanych w projektach Big Science i innych w dziedzinie.
  • Zwiększenie umiędzynarodowienia oferty dydaktycznej poprzez tworzenie nowych kierunków, programów i elementów programu studiów anglojęzycznych oraz realizowanych za granicą (zagraniczne praktyki studenckie, studia indywidualne, realizacja prac dyplomowych we współpracy międzynarodowej).

Oczekiwanymi efektami działań POB HEP będą:

 • Udokumentowanie prowadzenia badań naukowych poprzez publikacje artykułów w czasopismach z pierwszego decyla listy MNiSW w dziedzinach powiązanych: co najmniej 30 artykułów rocznie.
 • Udokumentowanie prowadzenia badań naukowych poprzez wystąpienia na znaczących międzynarodowych konferencjach naukowych (100 i więcej uczestników): co najmniej 20 wystąpień rocznie.
 • Wystąpienie o finansowanie badań naukowych ze środków krajowych i zagranicznych: co najmniej 20 wniosków w czasie trwania projektu, pozytywnie rozpatrzonych od strony formalnej.
 • Intensyfikacja wyjazdów zagranicznych i przystępowanie, a co za tym idzie współpraca przy dużych międzynarodowych współpracach badawczych i projektach finansowanych ze źródeł EU (wyjazdy długoterminowe - co najmniej miesiąc: 10 rocznie).
 • Oddziaływanie na zwiększanie aktywności studentów: praktyki i włączanie w projekty wieloletnie i międzynarodowe. W tym:
  • co najmniej 50 studentów PW rocznie zaangażowanych w praktyki międzynarodowe,
  • co najmniej 30 studentów rocznie zaangażowanych w realizację projektów finansowanych z POB HEP,
  • co najmniej 10 doktorantów rocznie zaangażowanych w realizację projektów finansowanych z POB HEP.
 • Umiędzynarodowienie kadry:
  • Wsparcie zatrudnienia osób na stanowisku post-doc w dziedzinie POB HEP (co najmniej 5 osób w czasie trwania projektu).
 • Tworzenie infrastruktury finansowej i funduszu wspieranie wniosków na projekty międzynarodowe; tworzenie infrastruktury sprzętowo-softwarowej poprzez wspieranie specjalizowanego Laboratorium projektowo-wdrożeniowego na potrzeby rozwijania nowych inicjatyw badawczych, integracji sprzętowo-softwarowej dla celów nowych projektów i kolaboracji, wzmacnianie zasobów do implementacji algorytmów, w tym tzw. kwantowych, symulacyjnych dla zjawisk fizyki cząstek i materii nieskondensowanej oraz computing i symulacji w obszarze wielkich danych i modeli fizyki cząstek i kwantowej.
 • Tworzenie strategicznego wsparcie infrastrukturalnego (merytoryczne i organizacyjne) dla podejmowania nowych badan i projektów w przedsięwzięciach Big Science.

Dodatkowo:

W 2023 roku, w związku z planami Rządu RP rozwoju energetyki jądrowej w Polsce oraz wychodząc naprzeciw ogromnemu zainteresowaniu ze strony partnerów przemysłowych, ze względu na konieczność intensywnego rozwoju potencjału naukowego i dydaktycznego związanego z tą tematyką, POB HEP skupił się na celach związanych z energetyką jądrową.