Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Strategia rozwoju POB Sztuczna Inteligencja i Robotyka na lata 2022-2026

Głównym celem jest osiągnięcie przez Centrum Badawcze Priorytetowego Obszaru Badawczego Sztuczna Inteligencja i Robotyka pozycji czołowej jednostki badawczej w tym obszarze w kraju i jego szerokiej rozpoznawalności na świecie.

A. Cele szczegółowe działalności CB POB SzIR

 • Inicjocjowanie badań na światowym poziomie dotyczących sztucznej inteligencji i robotyki.
 • Wspomaganie zdobywania funduszy (zarówno ze źródeł krajowych jak i międzynarodowych) na prowadzenie badań w tym zakresie.
 • Wspomaganie współpracy z otoczeniem gospodarczym Uczelni.
 • Zachęcanie do angażowania młodych pracowników naukowych, doktorantów i studentów w prace badawcze finansowane przez CB POB SzIR.
 • Rozwój kadr poprzez wspieranie prac nad rozprawami doktorskimi i habilitacyjnymi w obszarze SzIR.
 • Organizację seminariów popularyzujących wyniki badań POB SzIR oraz wskazujących możliwości nawiązywanie współpracy.
 • Wspieranie inicjatyw prowadzących do integracji ogólnokrajowego środowiska badaczy sztucznej inteligencji i robotyki.

 B. Główne działania prowadzące do realizacji celów

Powyższe cele najłatwiej osiągnąć najlepszym zespołom badawczym PW. Stąd CB POB SzIR będzie organizować konkursy na granty finansowane przez Centrum w ramach swego budżetu. Niemniej jednak pozycja PW nie może być tworzona jedynie przez nieliczne najlepsze zespoły, należy więc stworzyć warunki dla polepszania zdolności wszystkich zespołów działających na Uczelni. Najłatwiej to osiągnąć poprzez integrację, a więc finasowanie prac badawczych prowadzonych wspólnie przez wiele zespołów. Z jednej strony prowadzi to do synergii działań, a z drugiej strony zespoły słabsze będą polepszały swój warsztat badawczy obserwując te lepsze. Stąd strategia kładzie nacisk na aspekt integracyjny.

Cele działalności CB POB SzIR będą osiągane przede wszystkim poprzez organizację dwóch typów konkursów na granty przeznaczone na realizację projektów:

 • jednozespołowych,
 • wielozespołowych.

W obu przypadkach konkurs będzie preferował projekty, których efektami będą:

 • publikacje za co najmniej 140 punktów MNiSW,
 • wnioski o granty zewnętrzne,
 • nawiązywanie współpracy międzynarodowej,
 • nawiązywanie współpracy z otoczeniem gospodarczym,
 • angażowanie młodych pracowników naukowych, doktorantów i studentów w prace projektowe,
 • wspieranie prac nad rozprawami doktorskimi i habilitacyjnymi.

Dodatkowo w przypadku projektów wielozespołowych preferowane będą:

 • konfederacje zespołów należących do różnych jednostek PW oraz
 • spójność celu, który ma być osiągnięty przez grupę projektową.

Wnioski o granty będą musiały zawierać konkretne zobowiązania ilościowe, co do powyższych efektów.

Rada Naukowa CB POB SzIR w trakcie seminariów uczelnianych kontrolować będzie zgodność realizacji projektów z przyjętymi harmonogramami, a ponadto wymagać spełnienia przyjętych w umowie zobowiązań na koniec realizacji projektu.

C. Oczekiwane rezultaty   

Oczekiwanymi efektami działań CB POB SzIR będą:

 • publikacje za co najmniej 140 punktów MNiSW, proporcjonalnie do budżetu przeznaczonego na konkursy organizowane przez Centrum,
 • nowatorskie rozwiązania problemów technicznych wdrażanych w gospodarce narodowej,
 • wnioski o granty krajowe i europejskie, proporcjonalnie do liczby finansowanych przez Centrum projektów,
 • umowy na prace badawcze realizowane na rzecz otoczenia gospodarczego,
 • wnioski patentowe,
 • istotny udział doktorantów, studentów i młodych pracowników naukowych w realizowanych projektach,
 • zaawansowanie prac nad doktoratami i habilitacjami uczestników projektów,
 • zwiększenie świadomości realizowanych prac badawczych w PW, dzięki ogólnodostępności organizowanych seminariów uczelnianych poświęconych sztucznej inteligencji i robotyce,
 • integracja środowiska oraz wytworzenie fermentu intelektualnego prowadzącego do inicjacji nowatorskich prac badawczych,
 • projekty prowadzące do stworzenia emblematycznych systemów zwiększających rozpoznawalność Uczelni.