Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Zespół zarządzający

Małgorzata Lewandowska - kierownik zespołu

Małgorzata Lewandowska - kierownik zespołu

Profesor nauk technicznych (od 2011 roku), związana z Wydziałem Inżynierii Materiałowej PW. Jej zainteresowania naukowe dotyczą materiałów ultradrobnoziarnistych i nanokrystalicznych oraz charakteryzowania mikrostruktury materiałów metodami mikroskopii elektronowej. Współpracuje z wieloma ośrodkami zagranicznymi (TU Dresden, Vienna University, Southampton University, Hokkaido University, EMPA). Od 2002 roku współorganizuje coroczną konferencję EMRS Fall Meeting. Jest członkiem Executive Committee European Materials Research Society. Kierownik uczelnianego zespołu zarządzającego projektem IDUB.   

Kontakt: malgorzata.lewandowska@pw.edu.pl | Linkedin | Researchgate

Marek Henczka

Marek Henczka

Profesor nauk technicznych (od 2019 roku), związany z Wydziałem Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW. Naukowo zajmuje się procesami wysokociśnieniowymi z udziałem płynów w stanie nadkrytycznym i zagadnieniami inżynierii reakcji chemicznych. Przedstawiciel Polski w Grupie Roboczej ds. edukacji Europejskiej Federacji Inżynierii Chemicznej (EFCE), członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kadencji 2020-2023, od 2015 roku członek Komitetu Naukowego Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN. Dziekan Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW. Kierownik Zakładu Inżynierii i Dynamiki Reaktorów Chemicznych. Ośmiokrotny laureat nagrody Złota Kreda w kategorii najlepszy wykładowca. W zespole IDUB odpowiada za programy dotyczące kształcenia i rozwoju kompetencji. 

Kontakt: marek.henczka@pw.edu.pl | Linkedin | Researchgate

Ryszard Piramidowicz

Ryszard Piramidowicz

Związany z Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Naukowo zajmuje się szeroko pojętą fotoniką – spektroskopią laserową, techniką laserową i światłowodową, fotoniką scaloną, fotowoltaiką etc. Obecnie kierownik Szkoły Doktorskiej nr 3 Nauk Ścisłych i Nowych Technologii, zastępca dyrektora ds. naukowych w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki i koordynator Platformy Fotowoltaiki PW. Wiceprzewodniczący Polskiego Komitetu Optoelektroniki Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Przedstawiciel Politechniki Warszawskiej w grupie roboczej KIS 9 „Elektronika i Fotonika” Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, KT nr 282 ds. Technik Światłowodowych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, European Technology Platform Photonics 21. Prezes Science Infrastructure Management Society. Absolwent Szkoły Biznesu PW - studia podyplomowe z zarządzania MBA PW. Entuzjasta twórczego chaosu i zmieniania świata na lepsze. W zespole IDUB odpowiedzialny za programy proinnowacyjne – Innovative WUT i Accelerator WUT. 

Kontakt: ryszard.piramidowicz@pw.edu.pl | Linkedin | Researchgate

Bartosz Sawicki

Bartosz Sawicki

Profesor Politechniki Warszawskiej (od 2013 roku), związany z Wydziałem Elektrycznym. Naukowo zajmuje się problemami na styku informatyki, elektrotechniki i bioinżynierii. Od 2012 roku pełni funkcję zastępcy ds. naukowych dyrektora instytutu IETISIP, a w roku 2020 ukończył studia podyplomowe z zarządzania MBA-PW. Pasjonat otwartego dialogu i koncepcji turkusowej organizacji. W zespole IDUB koordynuje działania w obszarze transformacji uczelni.  

Kontakt: bartosz.sawicki@pw.edu.pl | Linkedin | Researchgate

Wojciech Wróbel

Wojciech Wróbel

Profesor Politechniki Warszawskiej, związany z Wydziałem Fizyki. Jego naukowe zainteresowania związane są z materiałami przewodzącymi jonowo, ich otrzymywaniem, badaniem właściwości fizycznych oraz zastosowaniem w ogniwach paliwowych. Dziekan Wydziału Fizyki. Jest pod wrażeniem różnorodności i potencjału jaki drzemie w PW. W projekcie IDUB odpowiedzialny za programy stypendialne.  

Kontakt: wojciech.wrobel@pw.edu.pl | Linkedin | Researchgate

Katarzyna Modrzejewska

Katarzyna Modrzejewska

Doktor nauk społecznych, socjolog. Kierownik Działu Analiz Strategicznych. Na Politechnice Warszawskiej pracuje od 2010 r., gdzie do tej pory koordynowała realizacje ponad 100 projektów, w tym: „Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza – Akademickie Mazowsze 2030” (PO IG 1.1.1), „Podniesienie jakości zarządzania Politechniką Warszawską” (PO KL 4.1.1) czy „Global Entrepreneurial Talent Management 3” (H2020-MSCA-RISE). Spec. zarządzania projektami według metodologii PRINCE2,  ewaluator projektów UE, certyfikowany audytor wewnętrzny (Systemu Zarządzania Usługami oraz Systemu Zarządzania Jakością), certyfikowany moderator Design Thinking oraz Modern Theory od Innovative Problem Solving (the 1st level of MA TRIZ certification). W zespole IDUB odpowiada za programy strategicznej transformacji uczelni (zarządzanie procesowe).  

Kontakt: katarzyna.modrzejewska@pw.edu.pl | Linkedin | Researchgate

Alicja Portacha

Alicja Portacha

Starszy kustosz dyplomowany, związana z Biblioteką Główną PW od 1998 roku, jej zainteresowania zawodowe skupiają się wokół różnych aspektów funkcjonowania bibliotek, w szczególności organizacji i zarządzania biblioteką naukową, otwartego dostępu do zasobów naukowych oraz bibliometrii. Od 2016 roku pełni funkcję dyrektora Biblioteki Głównej, absolwentka studiów podyplomowych z zarządzania MBA-PW (2020). W zespole IDUB zajmuje się programami wspierającymi aktywność publikacyjną w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach oraz rozwój Bazy Wiedzy PW. 

Kontakt: alicja.portacha@pw.edu.pl