Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Dla doktorantów

Programy stypendialne

 • Pobyt w zagranicznych prestiżowych ośrodkach (1 - 6 miesięcy) wpłynie na rozwój naukowy kadry akademickiej i doktorantów. Realizacja programu będzie sprzyjać zwiększeniu międzynarodowej wymiany naukowej, a także wpłynie na zwiększenie liczby publikacji PW we współpracy międzynarodowej. Nawiązanie współpracy z zagranicznymi partnerami, szczególnie z prestiżowych ośrodków naukowych, zwiększy również szanse na finansowanie projektów międzynarodowych.
 • Stypendia projakościowe dla najlepszych doktorantów
 • Stypendia w Szkołach Doktorskich (jednorazowe wsparcie oraz zwiększone miesięczne stypendium) Więcej szczegółów >>>
 • Stypendium przyznawane w trybie konkursowym (projekt STER dla doktorantów międzynarodowych).

„Warsztat Badacza”

 • zestaw kilkunastu modułów zajęć, prowadzonych w języku polskim i angielskim, kształtujących kompetencje uniwersalne – niezależne od dyscypliny naukowej, lecz w istotny sposób zwiększających efektywność pracy naukowej, a jednocześnie przygotowujących doktoranta do realizowania różnorodnych karier zawodowych, także poza środowiskiem akademickim.

Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich

 • W ramach działania zostaną m.in. podjęte kroki mające na celu lepsze wykorzystanie krajowych programów wspierających umiędzynarodowienie badań i kształcenia na poziomie doktorskim (NAWA-STER, NAWA-PROM). 
 • Program wspierający realizację wspólnych doktoratów (np. w formule cotutelle).

Programy dofinansowujące mobilność Więcej szczegół >>>

 • Zapewnienie doktorantom Politechniki Warszawskiej środków finansowych na rozwój ich kompetencji poprzez udział w krótkich formach aktywności wyjazdowej m.in. w konferencjach, warsztatach lub szkołach letnich.
 • W trybie konkursowym najlepsi doktoranci będą mogli ubiegać się o przyznanie dodatkowego dofinansowania mobilności (zarówno doktoranci szkół doktorskich, jak i studiów doktoranckich).

Wsparcie rozwoju kompetencji

 • Program szkół letnich, zimowych i warsztatów na PW to wspólne działanie w ramach IDUB i STER.  
 • Program "profesorów wizytujących” i zajęcia z doktorantami zagranicznymi.