Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Dla prowadzących działalność badawczą

Programy stypendialne wzmacniające współpracę międzynarodową 

Staże naukowe w prestiżowych ośrodkach zagranicznych (1-6 miesięcy)

  • Pobyt w zagranicznych prestiżowych ośrodkach wpłynie na rozwój naukowy kadry akademickiej i doktorantów. Realizacja programu będzie sprzyjać zwiększeniu międzynarodowej wymiany naukowej, a także wpłynie na zwiększenie liczby publikacji PW we współpracy międzynarodowej. Nawiązanie współpracy z zagranicznymi partnerami, szczególnie z prestiżowych ośrodków naukowych, zwiększy również szanse na finansowanie projektów międzynarodowych.

Stypendia dla zagranicznych profesorów, post-doków i doktorantów

  • Program stypendiów finansujących przyjazdy na PW zagranicznych naukowców i doktorantów zwiększy międzynarodową wymianę naukową na uczelni. PW będzie zachęcać zagranicznych studentów i naukowców  świetnie wyposażonymi laboratoriami badawczymi oraz dydaktycznymi, a także atrakcyjnymi stypendiami dla doktorantów, stażystów postdoktorskich i profesorów wizytujących.

Programy wspierające publikowanie i rozwój Bazy Wiedzy PW

Program Best Paper:

  • W ramach programu organizowany jest konkurs na najlepsze artykuły naukowe opublikowane w danym roku przez autorów z afiliacją Politechniki Warszawskiej. Warunkiem zgłoszenia jest opublikowanie artykułu, stosowanie afiliacji Warsaw University of Technology oraz założenie formularza będącego załącznikiem do regulaminu. Więcej szczegółów >>>

Program Open Science:

  • W ramach programu oferowane jest wsparcie finansowe na publikowanie artykułów naukowych w formule OA. Beneficjentami programu mogą być pracownicy i doktoranci Politechniki Warszawskiej, których dorobek naukowy jest uwzględniany w ewaluacji działalności naukowej Uczelni. Więcej szczegółów >>>

Programy wzmacniające działalność innowacyjną

Program Innowacyjna PW 

  • Program zakłada opracowanie i wdrożenie nowej polityki zarządzania innowacjami, zapewniającej wszechstronne wsparcie dla pracowników PW, którzy opracowują rozwiązania o wysokim potencjale innowacyjnym. Program bazuje na idei pełnej profesjonalizacji obsługi administracji, upowszechnianiu praktycznej wiedzy o zarządzaniu innowacjami, inicjowaniu i utrzymywaniu kontaktów z partnerami biznesowymi (w tym kontaktów projektowych), stymulowanie działalności innowacyjnej, zwiększaniu skuteczności (i zasięgu) zabezpieczenia know-how PW. Kluczowymi elementami programu są projekty Patent PW i Best Innovators PW.

Program Akcelerator PW 

  • Działanie wspierające inicjowanie, inkubację i akcelerację firm typu start-up, powstających w wyniku działalności naukowo-badawczej pracowników i studentów PW i funkcjonujących w jej otoczeniu w formule spin-off lub spin-out. Działanie będzie realizowane za pośrednictwem CZIiTT lub spółki celowej PW, a jego zakładanym rezultatem docelowym będzie zdefiniowanie ekosystemu innowacyjnych firm (z udziałem kapitałowym spółki celowej PW), prowadzących działalność biznesową i badawczo-rozwojową w priorytetowych obszarach badawczych uczelni.

Program Grantów Rektorskich dla osób aplikujących o projekty międzynarodowe, zwłaszcza ERC

  • Program ma charakter konkursowy. Warunkiem rozliczenia będzie złożenie wniosku w wybranym konkursie. Preferowane będzie składanie wniosków w programach europejskich, a zwłaszcza tych składanych do European Research Council i European Innovation Council. W ramach programy będą przyznawane granty w wysokości do 25 tys. złotych oraz dodatki za aktywność naukową. Dodatkowo pracownicy PW, którzy zamierzają złożyć wnioski w konkursach ERC otrzymają wsparcie merytoryczne ze strony COP i komisji konkursowej. Więcej szczegółów >>>