Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Podsumowanie trzech lat działalności POB Fizyka wysokich energii i technika eksperymentu

Najważniejsze wydarzenia

 POB Fizyka wysokich energii i technika eksperymentu

W trzech konkursach na granty badawcze POB, finansowanie przyznano 15 projektom.

W ramach realizacji grantu badawczego, otrzymanego w konkursie FWEiTE-1, zespół z Wydziału Fizyki PW podjął się zbadania geometrii i dynamiki zderzeń ciężkich jonów metodami femtoskopii korelacyjnej w ścisłej współpracy z naukowcami z całego świata w ramach eksperymentów STAR (RHIC), HADES (SIS-18) i CBM (SIS-100). W swojej pracy badacze szczególnie skupili się na analizie diagramu fazowego chromodynamiki kwantowej (QCD) w dotąd niezbadanym obszarze, czyli zderzeń ciężkich jonów w niesprawdzonym dotąd zakresie energii zderzenia rzędu kilku lub kilkudziesięciu gigaelektronowoltów (GeV). Więcej o projekcie >>>

Inny zespół z tego samego wydziału zajął się badaniem zmian charakterystyki oddziaływania silnego między materią zwykłą a materią dziwną. Uzyskane przez politechnicznych naukowców wyniki potwierdzają zmianę charakteru oddziaływania silnego z przyciągającego na odpychające, gdy średnia odległość między antykaonem a protonem wzrasta z 10-15 m do 4x10-15 m i więcej. Wyniki ich prac zostały opublikowane w czasopiśmie Physics Letters B. Więcej o postępach w badaniach >>>

Działania strategiczne

POB HEP odgrywa istotną rolę w zwiększeniu umiędzynarodowienia PW, ze względu na fakt, że badania naukowe z tego obszaru prowadzone są głównie w środowisku międzynarodowym. Dzięki tworzonej sieci kontaktów, pozyskano nowe osoby do kadry naukowej, w tym doktorantów, badaczy na stanowisku post-doc oraz pracowników samodzielnych. Podjęto prace nad zwiększeniem umiędzynarodowienia oferty dydaktycznej poprzez tworzenie nowych kierunków, programów i elementów programu studiów anglojęzycznych oraz realizowanie za granicą wybranych elementów kształcenia – w szczególności zagranicznych praktyk studenckich, studiów indywidualnych oraz realizacji prac dyplomowych we współpracy międzynarodowej.

W ramach realizacji działań strategicznych POB HEP skupił się także na wspieraniu i inicjowaniu uczestnictwa grup z PW w przedsięwzięciach klasy Big Science (z dziedziny fizyki wysokich energii i techniki eksperymentu). Nowe grupy z PW przystąpiły do dużych, międzynarodowych współprac badawczych poprzez formalne podpisanie porozumienia typu “Memorandum of Understanding”. POB aktywnie rozwijał i wspierał finansowo uczestnictwo w już nawiązanych współpracach. POB stworzył infrastrukturę administracyjną oraz wsparł merytoryczne i organizacyjnie grupy z PW w wypełnianiu nowych zadań w eksperymentach Big Science. W wyniku tych działań udało się zintegrować zespoły z wielu wydziałów PW, które obecnie aktywnie ubiegają się o granty krajowe, europejskie i międzynarodowe.

Na potrzeby rozwijania nowych inicjatyw badawczych, integracji sprzętowo-softwarowej dla celów nowych projektów i kolaboracji, wzmacniania zasobów do implementacji algorytmów, w tym tzw. kwantowych, symulacyjnych dla zjawisk fizyki cząstek, materii nieskondensowanej, computingu i symulacji w obszarze wielkich danych oraz modeli fizyki cząstek i kwantowej, POB HEP otworzył Laboratorium projektowo-wdrożeniowe „ELHEP”. Przy tej okazji POB położył szczególny nacisk na wspieranie i zatrudnianie nowej kadry: utworzono nowy zespół młodych naukowców z dziedziny elektroniki pomiarowej i kontrolnej, fizyki jądrowej i kwantowej oraz informatyki związanej z tymi dziedzinami.